• Ieder uniek, niemand volmaakt, samen compleet

Medezeggenschapsraad

Aan onze school is ook een Medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Deze raad bestaat uit vier ouders/verzorgers en vier personeelsleden. De directeur van de school is als adviseur aan deze raad verbonden. De raad kan besprekingen voeren met het bevoegd gezag (het bestuur), de schoolleiding, het team, de ouderraad, enz. betreffende alle zaken die de school aangaan. Zij kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen en heeft in bepaalde gevallen instemmingsrecht. 
 
Dit betekent dat het bevoegd gezag geen beslissing op bepaalde terreinen kan nemen zonder dat de meerderheid van de MR daarmee heeft ingestemd. Een paar voorbeelden van aandachtsvelden van de MR zijn:
 
het schoolplan
de schoolgids
het toelatingsbeleid
eventuele fusie van de school
nieuwbouw of verbouw van de school
voorzieningen ten behoeve van leerlingen
ouderbijdragen
 
Als er een vacature is voor de oudergeleding dan vinden er verkiezingen plaats. U kunt zich kandidaat stellen voor de MR als uw kinderen langer dan één jaar op onze school zitten en bereid bent om uw taak in de raad te vervullen in overeenstemming met de grondslag en de doelstellingen van de school. Kandidaten die gekozen worden hebben minimaal drie jaar zitting in de MR en zijn eventueel herkiesbaar.
 
LEDEN VAN DE MR:
Namens de ouders:
     • Mw. A. Toet
     • Mw. D. Schagen
     • Dhr. J. Wiersma (voorzitter)
     • Dhr. J. van den Bos (interim secretaris)
Namens het personeel:
     • Mw. R. de Rover (tevens GMR lid)
     • Mw. J. Advocaat
     • Mw. A. Pronk
     • Dhr. J. Hoftijzer
 
 
De medezeggenschapsraad vergaderd zes keer per jaar (openbaar). Voor vragen en/of informatie: mr@annedevriesschool.nl of spreek ons gewoon aan op school.
 
Er is ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) opgericht. Daarin hebben afgevaardigden van de drie medezeggenschapsraden van de drie scholen van de VCOPS uit Sliedrecht zitting. In de GMR worden schooloverstijgende zaken als taakbeleid, vakantieregeling en personeelsbeleid besproken.